High Schools Tournament results (2nd round)

Second round of the High Schools Tournament has been played today 02/01 and you can take a look to all results below:

Kyoto Tachibana 0-2 Shohei

Gakuho Ishikawa 1-1 Soseikan*

Shiritsu Funabashi 1-‘ Naha Nishi

Kanto Daiichi 1-1 Kobe Koryo*

Toyama Daiichi 2-1 Nihon Bunri

Horikoshi* 1-1 Taisha

Maruoka Fukui 4-1 Otamae Takamatsu

Akimasa Fujieda 3-2 Nitta

Yamanashi Gakuin 1-0 Kashima Gakuen

Sendai Ikuei 3-0 Miyazaki Nihon

Shoshosha 1-2 Teikyo Nagaoka

Sakuyo 1-2 Higashi Fuokuoka

Teikyo Kaji 2-1 Meitoku Gijuku

Hiroshima Minami 0-2 Aomori Yamada

Yaita Chuo* 2-2 Takagawa Gakuen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s